K3 Elprojektering AB:s  Miljö- och Hållbarhetspolicy


K3 Elprojektering  har som övergripande miljömål att vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Genom att erbjuda våra kunder tjänster och produkter som produceras, transporteras och slutgiltigt omhändertas med minsta möjliga miljöpåverkan ser vi att K3 Elprojektering långsiktigt bidrar till en hållbar miljö.

För att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt:
  • Krav i lagar och förordningar ska vara vår lägsta nivå.
  • Vi ska öka kunskapen och höja medvetandet bland våra medarbetare kring miljöfrågor.
  • Vi ska, i möjligaste mån, föreslå energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
  • I den mån resor kan undvikas till förmån för video- eller telefonkonferenser bör dessa alternativ väljas
  • Vi ska i möjligaste mån undvika resor med flyg och bil (fossilbränslen) till fördel för tåg alternativt mer energi- och miljöanpassade resealternativ.
  • Vid inköp till kontor eller anläggningar ska alltid miljöaspekten beaktas. Som exempel kan nämnas transporter, materialval, återvinningsmöjlighet, energiförbrukning etc.
  • Vi har en effektiv avfallshantering och källsortering av allt förbrukningsmaterial samt vid utskrotning av utrustning.
  • När vi ser att en av kund föreslagen teknisk lösning i en anläggning kan förbättras med avseende på miljöpåverkan skall vi göra kunden uppmärksam på detta
När våra uppdragsgivare har en utarbetad policy för miljö- och hållbarhet skall vi så långt möjligt ansluta oss till denna. Ett krav är dock att vår egen policy alltid uppfylls för att vi skall nå våra egna miljömål.