​​​​​​​K3 Elprojektering AB:s Kvalitétspolicy


Med stöd av K3 Elprojekterings tre kärnvärden, Kompetens, Kvalitet och Kontinuitet, tar vi tillsammans med våra kunder fram behovsanpassade, kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar som skapar mervärde för K3:s intressenter och som bidrar till en hållbar utveckling för våra kunder och medarbetare.
 
Hos K3 Elprojektering är kvalitetsarbetet integrerat i våra processer och i vårt sätt att arbeta. Det utgör en naturlig del i den dagliga verksamheten. Kvalitetsarbetet på K3 präglas av enkelhet, ständiga förbättringar och en systematisk erfarenhetsåterföring. Arbetet bedrivs med en hög delaktighet från våra medarbetare och vi har en stor förståelse för nyttan av ett effektivt kvalitetsarbete.
 
Vår Kvalitetspolicy innebär att:
  • Vi skall leverera produkter, system och tjänster av hög kvalitet och i tid så att de uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar
  • Genom erfarenhetsåterföring från medarbetare, kunder och andra intressenter skapas ständig förbättring av våra processer
  • Utifrån erfarenheterna vidareutvecklar vi ett standardiserat arbetssätt med processer och plattformar med beprövade och effektiva lösningar
  • Vi är en lärande organisation där medarbetarnas kompetens och förutsättningar säkerställs genom utbildning och erfarenhetsåterföring
  • Genom att dela med oss av varandras erfarenheter skapar vi ett systematiskt lärande i vardagen
  • Vi ska entusiasmera och möjliggöra för våra medarbetare att ständigt driva verksamhetsförbättringar längs hela värdekedjan från leverantör till kund
  • Vi agerar inom ramarna för lagar och internationella konventioner. Vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar och avtal, säkerhetskrav och andra bestämmelser som sätter ramarna för vår verksamhet. Detta gör vi tillsammans med kunder, leverantörer och andra intressenter i våra projekt
När våra uppdragsgivare har en utarbetad kvalitetspolicy skall vi så långt möjligt ansluta oss till denna. Ett krav är dock att vår egen policy alltid uppfylls för att säkerställa att vi uppnår våra egna kvalitetsmål.