​​​​​​​K3 Elprojektering AB:s Etikpolicy


K3 Elprojektering skall vara en ärlig och långsiktig samarbetspartner för alla våra kunder och intressenter. Vi skall leva upp till våra högt ställda krav uttryckta i våra kärnvärden Kompetens, Kvalitet och Kontinuitet och vi ska bedriva en hållbar verksamhet för framtiden.
 
För medarbetare inom K3 handlar ovanstående konkret om att alltid kunna stå fast och försvara, för samtliga intressenter, våra beslut och vårt agerande. Vi formerar tillsammans en kultur som värderar ärlighet och tillit och vi är medvetna om att vårt handlande alltid har konsekvenser. Vi ska agera med öppenhet och ärlighet och ingen, varken vi själva eller våra kunder eller andra intressenter ska någonsin kunna eller behöva ifrågasätta våra intentioner eller vårt agerande. Nolltolerans mot mutor och korruption är en självklarhet.
 
Våra kunders förtroende utgör grunden för vår verksamhet. En del i förtroendet är att vi alltid behandlar den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi ska även informera våra kunder om potentiella intressekonflikter mellan olika uppdrag och, i de fall det är relevant, säkerställa att uppdragen hanteras åtskilda inom bolaget.
 
I varje medarbetares ansvar ingår att stå upp för sitt eget agerande. Till stöd finns ledningsgruppen och VD för att tillsammans med medarbetaren behandla eventuella integritetsfrågor. Vi ska alltid agera öppet och ärligt och se till att beslut i sådana frågor dokumenteras och kommuniceras till berörda intressenter.
 
Detta innebär bland annat att:
  • Vi agerar med öppenhet och ärlighet i varje enskilt fall
  • Vi bedriver vår verksamhet på ett regelrätt, ansvarsfullt och långsiktigt sätt
  • Våra kunder och intressenter ska alltid kunna lita på oss och vara informerade om eventuella intressekonflikter
  • Vi ska alltid kunna lita på varandra
  • Medarbetare som befarar ett integritetsproblem tar alltid upp detta med ledningen
När våra uppdragsgivare har en utarbetad policy för integritetsfrågor är det vår skyldighet att ta del av den och vi skall vi så långt möjligt även ansluta oss till denna förutsatt att den inte står i direkt motsättning till vår egen policy.