K3 Elprojektering AB:s Arbetsmiljöpolicy

 
K3 Elprojektering Arbetsmiljöpolicy har som övergripande målsättning att skapa en fysisk, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Lagstiftning är minimikrav men det ligger i företagets intresse att upprätthålla en högre standard än detta. Arbetsmiljöarbetet skall delvis bedrivas som en naturlig del i det dagliga arbetet, dels som ett systematiskt arbete där vi gör regelbundna utvärderingar av arbetsmiljön samt genomför och följer upp beslutade åtgärder. Stor vikt läggs på det förebyggande arbetsmiljöarbetet, vilket skall ske i nära samarbete mellan medarbetare och ledning.

Företagets verksamhet inkluderar arbete där hälsorisker relaterade till elsäkerhet återfinns. Dels konstruktion och leverans av elanläggningar, dels arbete i driftsatta elanläggningar. De risker som då föreligger kräver att specifik kunskap återfinns inom företaget och dess medarbetare för att säkerställa att åtgärder företas för att undvika elolycksfall i arbetet samt att levererad utrustning uppfyller myndigheternas krav på elsäkerhet.

Företaget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön men varje anställd har också ett ansvar för att verka och bidra till en bra arbetsmiljö och ett företagsklimat. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god arbetsmiljö och hälsa. En strävan är att alla, oavsett arbetsuppgifter, ska ges möjlighet till både inflytande och utveckling samt till samarbete och sociala kontakter. Vidare ska företaget kännetecknas av ett ledarskap som uppmuntrar häls och säkerhet i allt vi gör. Genom ett aktivt friskvårdsarbete ska medarbetare stimuleras och skapa förutsättningar att ta sitt hälsoansvar.
 
Vår Arbetsmiljöpolicy innebär att:
  • Medarbetare ges förutsättningar att känna till verksamhetens mål och vision samt förstå sin roll och betydelse av det egna arbetet
  • Medarbetare ges förutsättningar att känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • Medarbetare ges förutsättning i att utveckla sin kompetens och ta sitt hälsoansvar
  • Medarbetare utbildas i elsäkerhetsfrågor, inklusive personligt ansvar för riskbedömningar, säker arbetsmetodik och utrustning vid arbete i elanläggningar.
  • Återrapportering av olyckstillbud är viktig och skall premieras som ett viktigt led i det förebyggande säkerhetsarbetet.
  • Vid behov knyts externa specialister till företaget.
När våra uppdragsgivare har en utarbetad policy för arbetsmiljö skall vi så långt möjligt ansluta oss till denna. Ett krav är dock att vår egen policy alltid uppfylls för att inte riskera en försämrad arbetsmiljö för våra medarbetare.