K3 Elprojektering AB:s  Miljö- och Hållbarhetspolicy

 
K3 Elprojektering AB har som övergripande miljömål att bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda våra kunder tjänster och produkter som produceras, transporteras och slutgiltigt omhändertas med minsta möjliga miljöpåverkan samt att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete i miljöfrågor
 
Detta innebär att vi ska öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos samtliga anställda och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter för att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt genom att tillämpa miljöprinciper, förbättra utnyttjandet av resurser, förebygga föroreningar samt uppfylla gällande miljölagar
 
Vår Arbetsmiljöpolicy innebär bland annat att:
  • I den mån resor kan undvikas till förmån för video- eller telefonkonferenser bör dessa alternativ väljas
  • I möjligaste mån undvika resor med flyg och bil(fossilbränslen) till fördel för tåg alternativt mer energi- och miljöanpassade resealternativ
  • Vid inköp till kontor eller anläggningar ska alltid miljöaspekten beaktas. Som exempel kan nämnas transporter, materialval, återvinningsmöjlighet, energiförbrukning etc.
  • För förbrukningsmaterial ska åtgången och återvinningsmöjligheten beaktas. Som exempel kan oblekt papper utnyttjas, användandet av utskrifter av dokument på papper minimeras, avfall källsorteras mm.
  • Att vid utskrotning av utrustning, verksamt bidra till att ingående material källsorteras för att kunna återanvändas
  • När vi ser att en av kund föreslagen teknisk lösning i en anläggning kan förbättras med avseende på miljöpåverkan skall vi göra honom uppmärksam på detta
När våra uppdragsgivare har en utarbetad policy för miljö- och hållbarhet skall vi så långt möjligt ansluta oss till denna. Ett krav är dock att vår egen policy alltid uppfylls för att vi skall nå våra egna miljömål.

 
Göteborg 2016-10-15
Oscar Larsson, VD